Põhikiri

 

MTÜ Hildegardi Selts

Põhikiri

I Üldsätted

1. Hildegardi Selts (edaspidi: Selts) on mittetulundusühing.
2. Selts tegutseb avalikes huvides.
3. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn 13518, Paldiski mnt. 191-25
4. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning
oma põhikirjast.
5. Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.
6. Selts on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon

II Eesmärgid ja tegevus

6. Seltsi eesmärgid:

1) toetada ja edendada Püha Hildegardi pärandit Eestis.

2) sõlmida sidemed teiste Püha Hildegardi tööd edendavate seltsidega üle maailma ja teha
nendega koostööd.

7. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:

1) korraldab loenguid, kursusija näitusi ;

2) korraldab kirjastus- ja tõlketegevust, annab välja ja levitab raamatuid, brošüüre, kaarte
jms, mis tutvustavad laiemale avalikkusele Püha Hildegardi pärandit;

3) organiseerib sõnakunsti- ja muusiküritusi;

4) tutvustab ja vahendab Hildegardi meditsiinitooteid Eestis;

5) omab pangas arveldusarvet, sõlmib lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii Eestis
kui välismaal; seltsi kontot haldab 2 inimest;

6) võtab vastu annetusi, kingitusi ja pärandusi ja korraldab sihtotstarbelisi korjandusi;

 7) sõlmib juriidiliste ja üksikisikutega vajalikke ostu-müügi, tööettevõtu-, laenu-, veo-,
rendi-, töö- ja muid põhitegevusega seonduvaid lepinguid;

8) arendab Seltsi tegevust toetavat majandustegevust (kodumajutus, ravimtaimede-alased
konsultatsioonid ja tooted , Hildegardi ravimtaimede näidisaed, puhkemajandus jne);

9) teostab muid tegevusi, mis aitavad kaasa Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele
ning on kooskõlas kehtivate seadustega.

 III Liikmeskond

8. Liikmeks võivad olla füüsilised või juriidilised isikud, kellel on soov Püha Hildegardi
pärandiga lähemalt tutvuda ja järgivad oma tegevuses seltsi põhikirja.

9. Seltsi liikmeks võetakse vastu isiku kirjaliku avalduse alusel ja liikmemaksu tasumisel .
Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.

10. Seltsi liikme õigused:

1) osaleda Seltsi üritustel;

2) valida ja olla valitud Seltsi organitesse;

3) võtta hääleõigusega osa Seltsi üldkoosolekust;

4) teha Seltsi juhatusele ja üldkoosolekule ettepanekuid Seltsi tegevuse ja juhtimise kohta;

5) saada juhatuselt teavet Seltsi finantsolukorra ja tegevuse kohta;

6) juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja astuda.

11. Liikme kohustused:

1) kaasa aidata Seltsi eesmärkide teostamisele;
2) tasuda seltsi liikmemaks hiljemalt jooksva aasta 31. märtsiks. Liikmemaksu suuruse
üle otsustamine kuulub iga korralise üldkoosoleku päevakorda.

12. Liikme väljaarvamine:
Seltsi liikme võib juhatuse otsuse põhjal seltsist välja arvata, kui liige ei ole kolme kuu
jooksul pärast ettenähtud tähtaega tasunud liikmemaksu, tegutseb Seltsi eesmärkide vastu
või on olulisel määral kahjustanud seltsi mainet. Pärast väljaarvamise otsuse vastuvõtmist
informeerib juhatus isikut sellest kirjalikult hiljemalt 2 nädala jooksul.

IV Üldkoosolek

13. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Üldkoosolek tuleb kokku vähemalt üks
kord aastas.

14. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades eelnevalt üldkoosoleku
toimumisest Seltsi liikmetele vähemalt 2 nädalat enne toimumist.

15. Üldkoosoleku pädevus:

1) kinnitab Seltsi tegevuskavad, eelarve ja aruanded;
2) määrab iga-aastase liikmemaksu suuruse;
3) valib ja kinnitab Seltsi esimehe, kes on ühtlasi ka juhatuse esimeheks;
4) valib ja kinnitab juhatuse;
5) otsustab põhikirja muutmise ja tegevuse lõpetamise.

16. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui see on kokku kutsutud vastavalt põhikirjale ja
sellel osaleb 1/3 Seltsi hääleõiguslikest liikmetest.

17. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Võrdse arvu häälte korral on
otsustav koosoleku juhataja hääl. Koosolekut protokollitakse.

V Juhatus

18. Seltsi tegevust juhib kolmeks aastaks valitud 3 - 5 liikmeline juhatus.

19. Juhatus esindab seltsi kõikides õigustoimingutes.

20. Seltsi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 10000 eurot, sooritamiseks peab
juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

21. Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees, kui selleks on vajadus või kui vähemalt pooled
juhatuse liikmed seda nõuavad.

22. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest, nende
hulgas juhatuse esimees. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse
jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja hääl. Koosolekud protokollitakse.

23. Juhatuse ülesanded:

1) Seltsi igapäevatöö juhtimine;
2) otsustab Seltsi liikmeks vastuvõtmise ja Seltsist väljaarvamise küsimused;
3) valmistab ette ja esitab üldkoosolekule iga-aastase tegevuskava ja eelarve;
4) valmistab ette ja esitab üldkoosolekule lõppenud aasta tegevus- ja majandusaasta
aruande ja korraldab raamatupidamist;
5) käsutab Seltsi vara ja otsustab lepingute sõlmimised oma pädevuse piires;
6) võtab tööle ja vabastab palgalisi töötajaid ning kinnitab nende tööülesanded;
7) koordineerib kõiki Seltsi nime all toimuvaid tegevusi
8) juhatus vastutab Hildegardi Seltsi toimimise eest. Juhatuse esimehel on õigus esindada
Seltsi seltsi puudutavais küsimustes ainuisikuliselt, kuid tehinguid üle 500.- euro saab
teha ainult juhatuse nõusolekul.
9) Leida piirkondlikud koordinaatorid, kes on juhatuse poolt volitatud isikud, kes juhivad
tööd antud piirkonnas, juhindudes juhatuse poolt antud nõuannetest ja kes annavad
aru juhatusele.

VI Seltsi vara

24. Seltsi vara moodustub:

1) liikmemaksudest;
2) füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest, toetustest ja eraldistest ;
3) majandustegevusest, ürituste korraldamisest ja Seltsi väljaannete müügist saadav tulu;
4) muudest allikatest.

25. Seltsi varalisi vahendeid kasutatakse Seltsi eesmärkide saavutamiseks vastavalt
kehtivatele õigusaktidele ja käesolevale põhikirjale.

26. Selts võib oma vara rentida, laenata, anda tasuta kasutusse, võõrandada või pantida.

VII Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

27. Otsus põhikirja muutmise või tegevuse lõpetamise kohta võetakse vastu vähemalt 1/3
üldkoosolekul osalevate hääleõiguslike liikmete poolthäältega.

28. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

29. Seltsi likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

30. Seltsi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmetele, avalik-
õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusele.

Põhikiri on vastu võetud 03.02.2015, muudatused kinnitatud 29.09.2016 aastal toimunud
üldkoosoleku otsusega.

MTÜ Hildegardi Selts juhatuse liikmed:
Heli Kann 46311150336
Jaanika Kuklase 47706240359
Sirli Kuklase 45705220227
Riina Pajula 46411280235
Maire Aasmäe 46509094224